ปัจจุบันปาล์มน้ำมัน มีพื้นที่ปลูกรวม 3.89 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 88 อยู่ในภาคใต้ จังหวัดที่ปลูกมาก คือ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร รองลงมาเป็นภาคตะวันออกและภาคกลาง ร้อยละ 11 ส่วนภาคอื่น ๆ ร้อยละ 1 พื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วมีประมาณ 3.19 ล้านไร่ ให้ผลผลิตปาล์มสด รวม 8.16 ล้านตัน สามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้ 1.42 ล้านลิตร ผลผลิตน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ปริมาณ 8-9 แสนลิตร โดยนำไปผลิตไบโอดีเซล 3-4 แสนลิตร ที่เหลือส่งออกและเก็บสำรองเป็นสต๊อกภายในประเทศ สำหรับสถานการณ์การผลิตในปี 2553 คาดว่าจะมีพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว รวม 3.6 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2552 ประมาณ 440,000 ไร่ เนื่องจากมีการปลูกใหม่เมื่อปี 2550 ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และแหล่งผลิตเดิมในภาคใต้ [...]

 

เกาะ ข่าวเกษตร ประจำวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ช่วงนี้ดูเหมือนว่าเกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดต่าง ๆ กำลังมีปัญหา พืชชนิดแรกคือยางพารา ที่ก่อนหน้านี้บูมสุดสุด แต่ปัจจุบันราคายางพารายังคงมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากปัจจัยหลายด้าน สำหรับมาตรการที่ดำเนินการในระยะเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ ขณะนี้ คือ เร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงสถานการณ์ยางที่เป็นจริงว่า แม้เศรษฐกิจโลกจะตกต่ำการใช้ยางอาจไม่เพิ่มขึ้นมาก แต่ความต้องการใช้ยางยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังไม่เกิดภาวการณ์ผลผลิตยางธรรมชาติล้นตลาด เกษตรกรจึงไม่ควรเร่งการขายยางในช่วงนี้ พร้อมนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประเทศผู้นำเข้าให้รักษาสัญญาในช่วงที่ราคายางปรับลดลง เนื่องจากมีบางประเทศที่บิดพลิ้วสัญญาการรับมอบยาง นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ขอความร่วมมือไปยังสถาบันการเงิน เพื่อขอให้ยืดเวลาการใช้เงินกู้ เนื่องจากผู้ประกอบการแปรรูปยางดิบประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ สต๊อกยางค้ำประกันราคายางที่ลดลงทำให้ได้เงินกู้จากธนาคารน้อยลงทำให้ไม่ สามารถซื้อยางได้มากขึ้น มิใช่แต่ผู้ปลูกยางเท่านั้นที่มีปัญหา ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันก็มีปัญหาเช่นกัน คือตอนนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันรายย่อยกำลังประสบกับภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตยังคงเท่าเดิมนั้น ทางกระทรวงเกษตรฯเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ วันนี้ (21 ตุลาคม) เรียกประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซลเพื่อ หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับราคาปาล์ม ต้นทุนการผลิต และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงหารือกับกระทรวงพลังงาน ถึงแนวทางและแผนงานของการเพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบจากปาล์มน้ำมันในการผลิต ไบโอดีเซล ชนิด B2 และ B5 ซึ่งหากทราบถึงปริมาณความต้องการใช้ก็จะสามารถส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างระบบการผลิตและความต้องการใช้ของตลาด [...]

© 2012 ข่าวเกษตร Suffusion theme by Sayontan Sinha