พื้นที่โฆษณา

สวน ยางพารา
ปลูกยางอย่างไร จึงประสบผลสำเร็จ

ยางพารา เป็นพืชที่ปลูกเพื่อหวังผลผลิตในระยะยาว จนอายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป หากเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่เกษตรกรเองที่ต้องสูญเสียเงินที่ลงทุนลงแรงไป เสียทั้งเวลาและโอกาสแล้ว ยังทำให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าเสียดาย การปลูกยางเกษตรกรควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ ได้แก่ พื้นที่ปลูก พันธุ์ยาง วัสดุปลูก วิธีการปลูกตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก รวมไปถึงการดูแลรักษาสวนยางอย่างถูกต้อง เช่น การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชคลุม การตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ เพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตเปิดกรีดได้เร็ว และให้ผลผลิตสูงอย่างสม่ำเสมอ

คุณสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บอกว่า การปลูกสร้างสวนยางเกษตรกรจำเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกยาง เสียก่อน เพราะปัจจุบันมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ในพื้นที่นาข้าว พื้นที่ลุ่มน้ำขัง พื้นที่ที่เป็นดินเค็ม ดินด่าง ดินปลวก และดินที่มีหินกรวดอัดแน่น หรือเป็นแผ่นหินแข็ง ทำให้ต้นแคระแกร็นไม่เจริญเติบโต ต้นเล็กไม่ได้ขนาดเปิดกรีดเมื่ออายุ 7 ปี ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ นอกจากนี้ รากแขนงของต้นยางยังไม่สามารถใช้น้ำในฤดูแล้ง ยิ่งถ้าช่วงแล้งยาวนานก็จะทำให้ต้นยางตายจากยอดได้ง่าย

เกษตรกรจึง ควรปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสมตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โดยให้พิจารณาในเรื่องของดินและภูมิอากาศเป็นปัจจัยหลัก โดยเฉพาะสภาพพื้นที่ ต้องเป็นพื้นที่ราบ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันก็ไม่ควรเกิน 35 องศา

ถ้าความลาดชันเกิน 15 องศา จำเป็นต้องทำขั้นบันไดเพื่อป้องกันต้นยางโค่นล้มได้ง่ายด้วยแรงลม พื้นที่ควรมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร เพราะถ้าสูงเกิน จะทำให้การเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ ควรมีหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีการระบายน้ำดี ไม่มีชั้นหินหรือชั้นดินดาน ระดับน้ำใต้ดินควรต่ำกว่าระดับผิวดินมากกว่า 1 เมตร ดินเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินร่วนทราย และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ระหว่าง 4.5-5.5 นอกจากนี้ ควรมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอไม่น้อยกว่า 1,250 มิลลิเมตร ต่อปี และมีจำนวนวันฝนตกไม่น้อยกว่า 120-150 วัน ต่อปี

หากเกษตรกรปลูกยางในพื้นที่ที่เหมาะสมดังกล่าว นอกจากต้นยางจะเจริญเติบโตไวแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงและคุ้มค่ากับที่ลงทุนไป แต่ในทางตรงข้ามถ้าเกษตรกรปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม และเกิดปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

สวนยางที่เพิ่งปลูกใหม่และสวนยางที่เปิดกรีดแล้วจะได้รับผลกระทบ ทำให้ต้นยางยืนต้นตาย ซึ่งมักพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

การแก้ไข เกษตรกรก็สามารถทำได้ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และช่วยรักษาความชื้นในดิน การใช้วัสดุคลุมดินรอบโคนต้นยาง การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางด้วยปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ก็จะทำให้ต้นยาง สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งการขุดคูระบายน้ำให้มีความลึกมากกว่า 2 เมตร จากระดับผิวดิน ในกรณีดินมีน้ำท่วมขัง การช่วยบำรุงต้นยางเพิ่มขึ้นโดยวิธีต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดี แต่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยเช่นกัน

หลังจากเลือกพื้นที่ปลูกได้แล้ว ถ้าจะปลูกยางให้ประสบผลสำเร็จสูง เพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโต เปิดกรีดได้เร็วขึ้นนั้น มีขั้นตอนการปลูกยาง ดังนี้

การเตรียมพื้นที่ปลูกยางพารา

โดยการไถพลิกและไถพรวน อย่างน้อย 2 ครั้ง พร้อมเก็บตอไม้ เศษไม้ และเศษวัชพืชออกให้หมด เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกยางทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการ อนุรักษ์ดินและน้ำ และเพื่อสะดวกในการเข้าไปดูแลบำรุงรักษา และเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ำยาง

วางแนวปลูกต้นยางพารา

กำหนดแถว หลักของต้นยางโดยให้วางขวางทางการไหลของน้ำ เพื่อลดการชะล้างหน้าดินและการพังทลายของดิน ให้แถวหลักห่างจากเขตสวนเก่า ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พร้อมขุดคูตามแนวเขตสวน เพื่อป้องกันโรครากยางและการแย่งธาตุอาหาร จากนั้นวางแนวปลูกด้วยการปักไม้ชะมบตามระยะปลูก สำหรับพื้นที่ลาดเทมากกว่า 15 องศา ให้วางแนวปลูกตามแนวระดับและทำขั้นบันได ควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูฝน (มีนาคม-ต้นเมษายน)

ระยะปลูกต้นยางพารา

ถ้า เป็นพื้นที่ราบในเขตปลูกยางเดิมภาคใต้ ใช้ระยะปลูก 2.5x 8 เมตร หรือ 3×7 เมตร จะปลูกยางได้ 80 ต้น หรือ 76 ต้น ต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนพื้นที่ราบในเขตปลูกยางใหม่ ใช้ระยะปลูก 2.5×7 เมตร หรือ 3×6 เมตร หรือ 3×7 เมตร มีจำนวนต้นยาง 91 ต้น หรือ 88 ต้น หรือ 76 ต้น ต่อไร่

ขนาด ของหลุม ขุดหลุมให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร โดยขุดดินด้านใดด้านหนึ่งของไม้ชะมบไปในทางเดียวกัน ไม่ต้องถอนไม้ออก แยกดินส่วนบนและส่วนล่างไว้คนละกอง ผึ่งแดดประมาณ 1 สัปดาห์ พอดินแห้งย่อยดินให้ละเอียด นำดินส่วนบนใส่ก้นหลุม ส่วนดินชั้นล่างผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต อัตรา 170 กรัม คลุกเคล้าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 3-5 กิโลกรัม ต่อหลุม ใส่ด้านบน

วิธีปลูกยางพารา

การปลูกยางให้ถูกวิธี โดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม จะให้ผลสำเร็จสูง มีจำนวนต้นยางรอดตาย 87-94% โดยใช้ต้นยางชำถุงพันธุ์ดี มีขนาด 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดต้องแก่เต็มที่ เลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงศัตรู เกษตรกรสามารถเลือกพันธุ์ยางแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นพันธุ์ยางชั้น 1 ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูง จะเห็นได้ว่าเกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่ นิยมปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 มากกว่าร้อยละ 95 แต่ก็ยังมีพันธุ์อื่นที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงเช่นกัน ได้แก่ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 226 พันธุ์ BPM 24 นอกจากพันธุ์ที่ให้น้ำยางแล้ว เกษตรกรยังสามารถเลือกพันธุ์ที่ให้ผลผลิต

น้ำยางและเนื้อไม้สูง เช่น พันธุ์ PB 235 พันธุ์ PB 255 ฯลฯ หรือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เช่น พันธุ์ฉะเชิงเทรา 50 พันธุ์ AVROS 2037 พันธุ์ BPM 24 พันธุ์ดังกล่าวเกษตรกรสามารถหาซื้อได้ตามแหล่งขยายพันธุ์ต้นยางที่จดทะเบียน กับกรมวิชาการเกษตร ในแหล่งปลูกยางจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงได้

การปลูกด้วยต้นยางชำถุงจึงเป็นวิธีที่ปลูกได้ผลสูงกว่าวิธีการปลูกด้วยต้นตอตา ยาง หรือติดตายางในแปลง เนื่องจากการปลูกยางในพื้นที่แหล่งใหม่มีปริมาณน้ำฝนและจำนวนวันฝนตกน้อย กว่าในเขตปลูกยางเดิมในภาคใต้ การปลูกด้วยต้นยางชำถุง ทำให้ต้นยางเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ลดเวลาการดูแลรักษาต้นยางอ่อนให้สั้นลง ทำให้กรีดได้เร็วขึ้น เมื่อเลือกต้นยางชำถุงได้แล้ว ในกรณีที่มีการขนส่งควรระวังอย่าให้ดินในถุงแตกและให้หันลำต้นไปในทิศทาง เดียวกัน เพื่อป้องกันการกระทบกระแทกกัน หลังการขนส่งให้ตัดรากที่ม้วนเป็นก้อนอยู่ก้นถุงหรือที่ทะลุถุงออก นำมาวางเรียง 2-3 แถว ในแถวเดียวกัน โดยให้หันลำต้นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ต้นยางมีโอกาสพักปรับตัว ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงย้ายลงปลูก โดยหันแผ่นตาไปทางทิศเหนือ-ใต้ ให้รอยต่อระหว่างรากกับตาอยู่ระดับปากหลุม จากนั้นใช้มีดเฉือนก้นถุงออก ประมาณ 2-3 เซนติเมตร นำไปวางในหลุมที่ขุดเตรียมไว้ จากนั้นใช้มีดกรีดข้างถุงให้ขาดออกจากกันทั้ง 2 ด้าน แต่อย่าเพิ่งดึงถุงออก เพราะจะทำให้ดินในถุงแตก จากนั้นจึงกลบดินประมาณครึ่งหลุม โดยนำดินชั้นบนใส่ก้นหลุม ส่วนดินชั้นล่างที่ผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต อัตรา 170 กรัม คลุกเคล้าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ประมาณ 3-5 กิโลกรัม ต่อหลุม ให้ใส่ไว้ด้านบน จากนั้นจึงดึงถุงออก กลบดินจนเสมอปากหลุม เหยียบดินรอบๆ ต้นยางให้แน่น โดยพูนดินโคนต้นยางให้สูงเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำขังในหลุม เสร็จแล้วใช้เศษพืชคลุมบริเวณโคนต้นยางให้มีรัศมี 50-80 เซนติเมตร โดยให้ห่างจากต้นยาง 5-10 เซนติเมตร เพื่อรักษาความชื้นในดิน

คุณ สุขุม แนะนำว่า หลังจากปลูกยางแล้ว ยางจะให้ผลผลิตสูงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดการและการปฏิบัติดูแลบำรุงรักษา สวนยางเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้การปลูกสร้างสวนยางประสบผลสำเร็จและให้ ผลผลิตสูงได้ เช่น การใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้องถูกวิธีในอัตราและเวลาตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง การตัดแต่งกิ่งในช่วงปีที่ 1-2 เพื่อให้มีพื้นที่กรีด และปล่อยให้ต้นยางสร้างทรงพุ่มต่อไปโดยธรรมชาติ นอกจากนี้ เกษตรกรควรหมั่นดูแลสวนยางไม่ให้มีวัชพืชขึ้นรกด้วยการปลูกพืชคลุมดินตระกูล ถั่ว เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน หรือจะปลูกพืชแซมยางในช่วง 1-3 ปี ก็เป็นวิธีที่ได้ผลดี ทำให้มีรายได้ก่อนเปิดกรีด หรือใช้วิธีถากรอบโคนต้นยาง หรือไถพรวนปีละ 2 ครั้ง โดยทำในช่วงต้นฝนและปลายฤดูฝนก่อนการใส่ปุ๋ย จะทำให้ต้นยางได้ใช้ปุ๋ยอย่างเต็มที่ พร้อมหมั่นตรวจตราดูแลในเรื่องโรคและแมลง เพื่อหาวิธีป้องกันการระบาดเสียแต่เนิ่นๆ ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สวนยาง พอถึงช่วงฤดูแล้งควรคลุมโคนต้นยาง ก็ช่วยให้ยางรอดตายได้ หรือไม่ก็ทาปูนขาว หรือสีน้ำมันบริเวณโคนต้นยาง นอกจากจะป้องกันเปลือกไหม้จากแสงแดดได้แล้ว ยังช่วยลดการสูญเสียน้ำของต้นยางอีกด้วย

หากเกษตรกรท่านใดคิดจะ ปลูกยางในช่วงต้นพฤษภาคมนี้ ต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการเลือกพื้นที่ปลูก พันธุ์ยาง วิธีการปลูกที่ถูกวิธี และหัวใจสำคัญของการปลูกยางก็คือ การปฏิบัติต่อต้นยางเป็นอย่างดี เชื่อว่าการปลูกสร้างสวนยางย่อมประสบผลสำเร็จและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่าง แน่นอน เกษตรกรท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม. 10900 โทร. (02) 579-7557-8 ต่อ 181, 522, 501 ได้ในเวลาราชการ

พรรณพิชญา สุเสวี
matichon
วันที่ 01 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปีที่ 21 ฉบับที่ 450

  97 Responses to “การปลูกยางพาราให้ประสบผลสำเร็จ”

 1. ที่จังหวัด…อุดร..ตอนนี้ดีมากครับน้ำยางดีครับแต่ ที่ไม่ได้ผลเพราะคุณไม่ดูแลอยางถูกวิทีครับ…สนใจเรื่องยางพารา ยากเรียน โทรมาครับ 042-224221-080-7030191ครับทุกปัญหามีคำตอบขอให้คุณตั้งใจทำ ชาวจังหวัดอูดร เรา วิทยากรสอนให้ท่านทุกอาทิตย์ มีรายดี คนมียางยิ้มครับ ยากจะปรึกษา เรียนรุ้ เรื่องยางพารา ท่านโทรมาติดต่อ และเข้าอบรมได้ครับผม และยินรับ ปรึกษา และสอน ทุกจังหวัด หากท่านสนใจ

 2. อยากทราบว่าจะสามารถปลูกอ่างที่อ่างทองได้ไหม พอดีสนใจเห็นจังหวัดอื่นเค้าปลูกกันเยอะ

 3. ท่านที่สนใจที่จะเรียนรุ้ ด้านการกรีดยางพารา การลับมีดกรีดยาง วิทีรักษาหน้ายางตายนึ้ง โทรมาสมัครได้ที่ โทร 042-224221-080-7030191 เรามีครูฝึกสอนให้ครับ สนใจโทรสอบถามกอ่นครับ

 4. รับสอนกรีดยางพารา ลับมีดกรีดยาง สอนวิธีดูแลยางพารา วิธีใส่ปุ๋ย สอนโดยครู ที่มีประสบการมากว่า 30 ปี ท่าน ดร.ดิลกนพรัฐ ชัยวรรณวงศ์ ณ นคร โทรสอบถ่ามมาที่เบอร์ 042-224221-080-7030191-087-2226653 ครับผม

 5. อ่างทองต้องปลูกปามล์ครับเหมาะที่สุด ดินและน้ำไม่เหมาะสำหรับการปลูกยางพาราครับ จงทำในสิ่งที่ปัจจัยแวดล้อมเหมาะสม จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต

  เฒ่า วิเศษฯ

 6. อยากได้ข้อมูลการปลูกยาง ที่ 10 ไร่ ขอบคุณครับ

 7. จะปลูกยางในพื้นที่ภูเขา อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ พันธ์ุไหนเหมาะ ควรไถก่อน หรือขุดหลุมปลูกเลย เพราะบางคนบอกไม่้องไถ และเผา เดี๋ยวดินแห้ง จะไม่รอด ช่วยตอบด้วย

 8. ขายขี้ค้างคาว100% ราคาก.กละ16บาท ( ผสมหัวปุ๋ย NPK 24-12-12 ราคาก.กละ18บาท )
  มีธาตุอาหารครบ13 ธาตุ ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริม ธาตุอาหารรอง ติดต่อ คุณบุญมี อัคฮาดศรี
  081-4319494 boonmee_2512@hotmail.com

 9. ปลูกยางที่แพร่ ดีใหมครับ หรือที่จันทบุรี ดีกว่า ครับ มี ที่ดินสองที่ครับ

 10. มีปุ๋ยอะไรดีก้อเมล์มาได้นะค่ะ เพราะไม่อยากใช้สารเคมีอีกต่อไปเหมือนกันค่ะ เพราะปีนี้อยากใส่ปุ๋ย อินทรีย์ แต่เห็นเขาว่าใส่แล้วไม่ได้ผล อันนี้ก้อไม่รู้ค่ะ แต่กำลังหาปุ๋ยอินทร์เคมีอยู่ลองเสนอปุ๋ยมาที่ ch_kankaset@hotmail.com แล้วส่งถึงที่ราคาตกเท่าไหร่เพราะเอามาใส่เองค่ะ สั่งต่อครั้งถ้าเป็นเคมีที่เคยใช้อยู่ประจำทุกปีก้อ 70 กระสอบค่ะ แต่ถ้าเป็น อินทรีเคมีต้องใส่กี่กระสอบค่ะและราคาตกประมาณเท่าไหร่
  ชาวสวนอุดรค่ะ

 11. ถ้าจะปลูกที่จังหวัดนครสวรรค์ อ.ตากฟ้า สามารถปลูกได้ไหมครับ แล้วต้องใช้ยาง พันธ์ไหนครับและหาซื้อได้ที่ไหนครับ รบกวนด้วยนะครับ

 12. อยากทราบว่า จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกยาง 251 บางครั้งไม่มีนำ้ยางออกหลังจากปลูกมาได้ 6 ปี ถ้าใครทราบข้อเท็จจริงรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

 13. พื้นที่ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เหมาะกับการปลูกยางพารา หรือปาล์มน้ำมันหรือเปล่าคะ

 14. เคริ่องรีดยางเครพ 1. เครื่องลูกกลิ้ง 14 นิ้ว เป็นเหล็กหล่อ ขนาดความยาวของลูกกลิ้ง .95 ม. มอเตอร์ 40 แรง ระบบสายพาน เป็นของไต้หวัน มือ 2 นะครับ พึ่งปลดจากโรงงาน ราคา 240000 บาท 2.เครื่องลูกกลิ้ง 14นิ้ว เป็นเหล็กหล่อ ขนาดความยาวของลูกกลิ้ง 1.2 ม. มอเตอร์ แรง ระบบยอย เป็นของไต้หวัน มือ 2 นะครับ พึ่งปลดจากโรงงาน ราคา 270000 บาท 3เครื่องลูกกลิ้ง 14 นิ้ว เป็นเหล็กหล่อ ขนาดความยาวของลูกกลิ้ง .95 ม. มอเตอร์ 40 แรง ระบบสายพาน เป็นของไต้หวัน มือ 2 นะครับ พึ่งปลดจากโรงงาน ราคา 260000บาท ทุกเครื่องที่โพทต์ใช้ได้ทันที่ ทดสอบก่อนได้ครับเพื่อความพึ่งพอใจ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 087-984-1370-085-366-7077 คุณ x

 15. มีที่ดินประมาณ ๒0 ไร่ อำเภอศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี อยากปลูกยางดีใหมมือใหม่ขอคำ แนะนำด้วย

 16. เกษตรกรที่ปลูกยางพารา ถ้าอยากใด้ความรู้ในการปลูกยางพารา วิธีปลูก การเตรียมดิน ฯ รับปรึกษาฟรีครับ 087-9162130 บริการถึงที่ครับฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 17. สนใจการปลูกยางพารามากครับไทราบว่าพื้นที่เพชรบูรณ์ติดต่อจังหวัดเลยปลูกได้ไหมครับ

 18. เรียนท่านวิทยากร
  มีทีดินอยู่ปราจีนบุรี 32ไร่ ติดเขาเป็นที่ราบบางส่วน ลาดชันบางส่วนและติดคลองน้ำธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นที่รกๆ สนใจอยากปลูกยาง อ่านข้อมูลข้างต้นบ้างแล้ว แต่อยากทราบการเริ่มต้นจริงๆ จะใช้ต้นทุนในปีแรกเท่าไหร่และปีต่อๆไปโดยประมาณจนกว่าจะกรดยางได้ค่ะ หรือควรปรึกษาขั้นต้นกับหน่วยงานใดค่ะ
  ขอบคุณ
  ดาริณ๊

 19. สวัสดีครับผม ผมขายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ยี่ห้อ วินโกลด์ wingold สำหรับใส่ต้นยางพาราโดยเฉพาะ
  ข้อดีสำหรับปุ๋ยวินโกลด์ wingold
  1. ใช้แล้วสามารถรักษาหน้ายางตายนึ่งได้ผลดีมาก
  2. ใช้แล้วหน้ายางนิ่มกรีดง่าย
  3. ใช้แล้วเปอร์เซ็นต์น้ำยางจะดีกว่าปกติ ทำให้ขายได้ราคา
  4. ใช้แล้วน้ำยางจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
  5. ใช้แล้วใบยางไม่ร่วง ผิวยางจะเนียน และต้นยางให้ผลผลิตนานกว่า
  6. ใช้แล้วหน้ายางไม่เป็นโรคเส้นดำ และโรครากขาว
  7. ทำให้ดินร่วนซุย และทำให้ดินมีออกชิเจนมากพอที่ต้นยางจะใช้
  9. เพิ่มธาตุอาหารให้ดินที่ต้นยางไว้ใช้ผลิตน้ำยางได้ครบถ้วน

  วิธีการใช้ ใช้ต้นละ 1-3 กิโลกรัม สนใจติดต่อซื้อปุ๋ย อินทรีย์วินโกลด์
  ได้ที่คุณศุภกฤษ 089-986-9179,086-994-2615 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 20. ที่บ้านมีที่ดินเป็นสวนลำใยเก่าประมาณ 70 ไร่ ที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีระบบนําพร้อม ท้ายสวนติดคลอง มีนําตลอดปี ความลาดเอียงไม่เกิน 35 องศา อยากทำสวนยาง รบกวนพวกพี่ๆ ช่วยแนะนำหน่อยครับ ป.เดี่ยว

 21. พันธ์ยาง 600 ยอดดำของแท้จากพังงา กล้ายางอยู้ยโสธร ดูแลครบวงจรสนใจมั้ย

 22. รับสั่งจองกล้ายาง 1-10000000 ต้นขึ้นไปในปี55 และเรามียาฆ่าเพลี้ยแป้งเด็ดขาดแต่ปลอดภัย-ยาฆ่าหญ้าระบบออแกนนิคส์เหมาะธุรกิจส่งออก

 23. มีกล้ายางพาราทุกสายพันธุ์ จำหน่าย ราคาต้นละ 30 บาท ขึ้นไป สนใจติดต่อคุณสนั่น 086-2617538 จังหวัดอุบลราชธานี

 24. ขายต้นยางพารา 4 ปีครึ่งกรีดยางได้เลย และ
  พันธุ์ปาล์ม เมล็ดปาล์ม ต้นปาล์ม พร้อมปลูกในภาคอีสาน
  สนใจติดต่อได้ที่ คุณตุ้ย 088-4793895+++.

 25. อยากลองปลูกยางครับพื้นที่30กว่าไร่อยู่ที่อ.ทับสะแก จ.ประจวบ เริ่มหาข้อมูลอยู่อยากทรายรายลัเอียดเพิ่มเติมครับ

 26. ที่ดินในอีสาน ถมที่นาสูง 50 ซม.นำ้ท่วมไม่ถึงเหมาะแก่การป,ุกยางพาราไหมครับ อยากลองปลูก

 27. กานปุกยางพารา และ กานดุแลรกสายาง

 28. “อยากทราบว่า จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกยาง 251 บางครั้งไม่มีนำ้ยางออกหลังจากปลูกมาได้ 6 ปี ถ้าใครทราบข้อเท็จจริงรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ”
  ปลูกที่จังหวัดเลย กรีดมาได้ 4 ปี แล้ว 20 ไร่ได้วันละ 100 แผ่นกว่า ๆ

 29. ที่เชิงดอยปลูกได้ป่าวครับ

 30. จำหน่ายพันธุ์ยางชำถุงคุณภาพดีเพาะเมล็กติดตาในถุง
  สายพันธุ์ RRIM 600 , RRIP 251 ,PB 235
  และมีการจำหน่ายยางตาเขียว ที่มีรากแก้วที่สมบูรณ์แข็งแรง
  สามารถหาอาหารได้ดีและปรับตัวได้ทุกสภาพพื้นที่
  ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
  การติดตาได้ทีการรับรองพันธุ์โดยศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา
  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่คุณกรเอก จันทรเจ็ก ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
  Tel. 084-3452855

 31. อยากปลูกยางที่ศรีสะเกษจะปลูกได้หรือเปล่า

 32. ที่สมเด็จ มีที่ 200ไร จะปลูกยาง 600 และ 251 บางคนก็บอกว่า 600 ยางออกน้อย 251 ดีกว่าออกเยอะ
  บางคนบอกอีกว่า 251 น้ำยางไม่ออก
  ถ้าไปสคุยกับคนยายพันธ์เขามีพันธ์ไหนเขาก็ว่าพันธ์นั้นดี เราไม่เคยปลูกยางมาก่อนก็เลยงงๆๆ
  แต่ข้อมูลการปลูกเหมือนกันนะแต่พันธ์ให้ข้อมูลไม่เหมือนกัน ขอทราบจากผู้จริงใจด้วยค่ะ 0897881013

 33. จำหน่ายพันธุ์ยาง
  จำหน่ายพันธุ์ยางพาราในเขตภาคเหนือ อีสานสนใจติดต่อได้ สำหรับภาคเหนือแปลงยางเราอยู่ที่จังหวัดพะเยา บุคคลที่สนใจจะปลูก หรือรับไปจำหน่าย รับในราคาส่ง – ปลีก รับประกันคุณภาพ พร้อมมีใบรับรองคุณภาพจากกรมการเกษตร หากท่านไม่มีความรู้ก่อนการปลูกสามารถโทรปรึกษาเราได้ มีการแนะนำ และให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกคน ตอนนี้มีพันธุ์ยางพร้อมจำหน่ายทุกรุ่น สนใจติดต่อ 089 – 9885973 ได้ไม่มีวันหยุด ภาคอีสานสามารถส่งซี้อและรับไปจำหน่ายได้เลยเช่นกัน ติดต่อมาตามเบอร์ดังหล่าวได้เลย

 34. จำหน่ายพันธุ์ยางที่มีคุณภาพ พร้อมจำหน่ายทุกรุ่น มีหล่ายพันธุ์ ที่สำคัญแปลงยางใหญ่อยู่ภาคเหนือ สนใจในการปลูกยางพาราติดต่อเราได้เลย 089 9885973

 35. ภาคอีสาน สามารถติดต่ิอพันธุ์ยางพาราได้ จะรับไปจำหน่ายหรือ ปลูกเองก็ได้ราคาถูก รับประกันคุณภาพทุกต้นทุกสายพันธุ์พร้อมให้คำปรึกษาลูกค้าที่คนแบบเป็นกันเอง สนใจติดต่อเองที่089-9885973 ผู้ทีสนใจจะรับไปจำหน่ายเองรับติดต่อด่วนกับเรา คุณจะได้ราคาที่ถุกหรือคุณอาจไม่มีความรู้เลยในเรื่องของยางพาราเราให้คำปรึกษาแก่คุณได้ตลอดเวลา เพียงคุณมีความพร้อมเรื่องสถานที่ ทุน และกำลังคนเท่านั้น เรารับทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ ติดต่อด่วน

 36. จำหน่ายกล้ายางพาราราคาถูกส่งฟรีทั่วไทยสนใจสอบถามที่นายสายชล 081-9330428,088-2433361

 37. จำหน่ายกล้าปาล์มซีลาด 280บาท/ต้น ยอดสั่ง2000ต้นขึ้นไปจัดส่งฟรีสนใจสอบถามที่นายสายชล 081-9330428,088-2433361

 38. กลุ่มผลิตพันธุ์ยางพาราอันดามัน
  ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
  เราเป็นผู้ผลิตต้นกล้ายางพาราทั้งชนิดตาเขียวและชำถุง
  ที่ได้มาตรฐานรายใหญ่ ประสบการณ์กว่า 10 ปี
  กิ่งตาพันธุ์แท้ที่กรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง คุณภาพมาตรฐานส่งออก
  มีพันธุ์ Pb235 / RRIM 600 / RRIT 251
  และ รับติดตาตามสั่งจอง
  ติดต่อคุณวิชาญ โทร.086 2771345
  E-mail:wicharn@aiyarak.com

 39. อยู่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ จะปลูกยาง ติดต่อที่ใหน และราคาต่อต้นเท่าไหร่คับ

 40. สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนยาง และ เพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกต้นยางแต่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเตรียมพื้นที่จนถึงขั้นกรีดยาง วิธีทำ น้ำยาง ยางแผ่น ขี้ยาง คือพูดง่ายๆว่า เริ่มตั้งแต่ก่อนปลูกจนถึงขั้นตอนการขายกันเลยนะครับ เรารับปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนครับ เรามีกล้ายางแนะนำครับ ราคาที่ยุติธรรม และพื้นที่ไหนควรปลูกยางพันธ์ไหน เรามีประสบการณ์มาหลายปีนับเป็นรุ้นๆเลยละครับ นี้เป็นรุ้นหลานแล้วครับ
  ใครมีทีมากๆทางภาคเหนือ ขอแนะนำครับ ปลูกยางเลยครับ เพราะทางภาคเหนืออากาศเย็นผสมมีฝนบ้างพอสมควรทำให้น้ำยางออกดีครับ แถมพื้นดินแถวภาคเหนือต้นยางขึ้นดีมากครับ เช่น จ.เชียงราย และอีกหลายๆจังหวัดไกล้เคียงสามารถปลูกได้หมดเลยครับ ( แต่ตอนนี้ป่าสงวนเริ่มห้ามปลูกต้นยาง ผมก็ งงๆ ว่าทำไม น่าจะมีวิธีทีดีกว่านี้ ) แต่ให้คอยระวังช่วงฤดูร้อนหน่อยหนึ่ง ราคายางก็ยังจะมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นเรื่อนๆนะครับ ผมคิดว่าเป็นพืชเศษฐกิจอย่างดีนะครับ เปรียบเทียบแล้วให้ผลผลิตมากกว่าลำใยหลายเท่านะครับต่อปีว่างๆจะนำข้อมูลมาให้ดู วันนี้เท่านีก่นนะครั อย่าลืมนะครับใครอยากได้กล้ายางดีๆราคากันเอง โทรมาพูดคุยกันได้ครับ ไม่ต้องเกรงใจ ยินดีทุกสายครับ 085-0385156

 41. ปลูกได้ทั่วประเทศ ตายยาก โดนยาฆ่าแมลงยังไม่ตายเลย ขยันใส่ปุ๋ย หญ่าไม่รก อยุ่ได้เป็น20ปี+

 42. พันธ์600 เป็นยางที่ ต้นสูงใหญ่ น้ำยางออกดี ควรกรีด2วันหยุด1วัน ส่วน พันธ์ 251 ยางก็ออกดี แต่ ควร กรีด วัน เว้น วัน วันที่2จะไม่ค่อยออกเปอร์เซ็นน้ำยางของ251จะดีกว่าสีจะเหลือง

 43. อยากปลูกยางพาราที่ จ.สุรินทร์ ได้ไหม อยู่ อ.เมือง ต.บ้านอาโพน

 44. สนใจปลูกยางค่ะแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยจะศึกษาที่ไหนได้บ้างค่ะหรือใครใจดีอยากช่วยติดต่อผ่านเมลได้ค่ะ. Neyo_san@hotmail.com

 45. ขอแนะนำปุ๋ยอินทรีย์เคมีมูลค้างคาว 100% มีธาตุอาหารหลักNPKและอาหารเสริมกว่า 13 ชนิดใช้น้ำจุลินทรีย์ในการปั้นเม็ด ใช้ได้กับพืชทุกชนิด สนใจโทร 089 -6189593

 46. ใครมีที่ว่างซัก5-10ก็พอทําแบบพอเพียงไปก่อนเมื่อมีประสบการณ์ค่อยทําเพิ่มคงเข้าใจนะปรึกษาได้ 0871225999

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

   
© 2012 ข่าวเกษตร Suffusion theme by Sayontan Sinha